"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School"

"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เอกลักษณ์ ::

กีฬาเด่น

อัตลักษณ์ ::

ออมเป็นนิตย์ มีจิตสาธารณะ

คติพจน์ ::

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปรัชญา ::

สถาบันแห่งนี้ มุ่งสร้างคนดี

เพื่อศักดิ์ศรีพระแท่นดงรัง

Learning Design Life : ‘การเรียนรู้ออกแบบชีวิตได้’

Days
Hours
Minutes
Seconds

ครู

56 คน

นักเรียน

1090 คน

บุคลากรทางการศึกษา

10 คน

นวัตกรรมการศึกษา

Previous slide
Next slide
Self Assessment Report : SAR

หลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้

CONTACT US || PTVSchool

164 ม.16 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

Phone : (034) 601-967

E-Mail : ptvschool@hotmail.com

WebSite : WWW.PTV.AC.TH