เวทีสานพลังชาวกาญจนบุรี ร่วมสร้างอนาคตการศึกษา
ด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ทางสังคม (Learning Lab)
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 25566
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี