โรงเรียนบ้านวังสิงห์  ตั้งอยู่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดภารกิจตามบทบาทอำนาจหน้าที่ในฐานะของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายการศึกษาตามการบริหารงาน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป โรงเรียนได้ดำเนินการโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการศึกษาที่กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับปัจจุบัน

จำนวนครู/บุคลากรอื่นๆ
22 คน

จำนวนนักเรียน 
361 คน

อาคารสถานที่

วันหยุดสูบบุหรี่โลก

เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ขงอทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๕ คือ บุหรี่ทำลายโลก โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ได้ตระหนักถึงวันสำคัญ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

My Example Heading

ผลการสอบ Rt

My Example Heading

My Other Example Heading

นวัตกรรมการศึกษา

แหล่งเรียนรู้

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านวังสิงห์
222 หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150