ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

           โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 13 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71220 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการ หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 13 บ้านหนองแกประชาสรรรค์                         

            โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  เปิดทำการ สอนเมื่อวันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา โดยประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์และวัสดุพร้อมแรงงานในการก่อสร้าง  มีเนื้อที่ 20 ไร่  เดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่กลางหมู่บ้านหนองแกทำไต้  ทางทิศตะวันออกติดกับที่ดินของ นายอภิชาติ  วิสุทธิอมรกุล  ทิศตะวันตกติดกับถนนลูกรังสายบ้านใหม่–หนองไผ่ล้อม ทิศเหนือติดกับที่ดินของนายอภิชาต วิสุทธิอมรกุล  และทิศใต้ติดทางสาธารณะ อาคารสร้างแบบชั่วคราวมุงจาก ฝาไม้รวกขัดแตะ และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม”  และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์” เมื่อปี พ.ศ. 2522                                                                         

ตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ มีผู้บริหารทั้งหมด  3  คน ดังนี้

  1. นายจรูญวงศ์วิเศษวิทยา      ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่                                   (ปี 2520 – 2522)
  2. นายบรรจงรักอู่                         ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่                                   (ปี 2522 – 2537)
  3. นายสุรชัย  สุขเข                       ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน        (ปี 2537 – ปัจจุบัน)

จำนวนข้าราชการครู  12  คน

จำนวนนักเรียน  124  คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา  2  คน

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระด้บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

สัปดาห์กิจกรรม

กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

ความภาคภูมิใจ

Contact Us 

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  99 หมู่ 13 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 เบอร์ติดต่อ 034510627

https://www.facebook.com/Nongkae.4