โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดปรังกาสีรับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  หมู่ 3 บ้านปรังกาสี  ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                         

คุณธรรม อัตลักษณ์โรงเรียน

วินัย สุจริต จิตอาสา

ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ1

นางพัชรา ดีหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Untitled-2

นายอธิพรรณ เทพวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

No Data Found

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2565

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

PKS 3L MODEL

DOWNLOAD

ประชาสัมพันธ์

สาระความรู้

Contact Us

โรงเรียนวัดปรังกาสี
ตั้งอยู่ เลขที่ 14/48 หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

034-684-058