โรงเรียนวัดหนองพังตรุ (1)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองพังตรุ

         โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ที่ตั้งเลขที่ 180/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 034-919592 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 174 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 21 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 18 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โรงเรียนวัดหนองพังตรุเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จัดการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยบูรณาการจัดการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชาร่วมกับกระบวนการ PLC ภายใต้วิสัยทัศน์ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะงานอาชีพ” เอกลักษณ์ “พังตรุสร้างงาน เส้นสานงานสวย” อัตลักษณ์“นักเรียนยิ้มใสไหว้สวย” และบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียน) 
                 นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา
     การบริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพังตรุยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา  จัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนกเป็นฐาน ภายใต้
              วิสัยทัศน์
น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ทักษะงานอาชีพ
เอกลักษณ์ 
      เส้นสาน งานสวย
อัตลักษณ์
      ลูกหนองพังตรุ มีความเป็นไทย ยิ้มใส ไหว้สวย
คำขวัญ 
       มีความรู้  คู่คุณธรรม 

จำนวนครู 18 คน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

จำนวนนักเรียน 176 คน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

จำนวนบุคลากร 2 คน

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลการทดสอบ O-NET และ RT ปีการศึกษา 2564

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี

Contact Us

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 180/1 หมู่ 2 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110   
เบอร์โทร     : 034-919592
Facebook : โรงเรียนวัดหนองพังตรุ อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1