โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (1)

จำนวนครู

30 คน

จำนวนนักเรียน

471 คน

จำนวนห้องเรียน

22 ห้อง

จดหมายข่าว

ผู้บริหารโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

วิสัยทัศน์บุคลากร

การวัดผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

ผลการประเมิน RT

ผลการประเมิน NT

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

หลักสูตรสมรรถนะสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถม

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

นวัตกรรมการบริหารจัดการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

รางวัลที่ได้รับ

นวัตกรรมครู

สถานที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
169/2 หมู่ 3ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 

โทรศัพท์ 034-604098 โทรสาร 034-604099