ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดน้ำตกเป็นสาขาของโรงเรียนไทรโยค-มณีกาญจน์วิทยา ซึ่งพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดน้ำตก นายประทุม  เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาในขณะนั้นและชาวบ้านท่าเสาได้ร่วมกันขอเปิดโรงเรียน จัดตั้งเมื่อวันที่  7  เมษายน  พ.ศ.2536

คำขวัญ

     เทคโนโลยีนำพาสร้างรายได้ ภาษาสื่อสารเพื่อการมีงานทำ

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ทันสมัย บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาคารเรียน

4

บุคลากร

42

นักเรียน

529

นวัตกรรมการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

4 Videos

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย ด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยม มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยมี นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กจ นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค พ.ต.อ ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค
ด.ต. รักประสงค์ แสนสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ครูและ
บุครากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ในครั้งนี้

เอกสารวิชาการ

Contact Us

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 20 หมู 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา