วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านท่าดินแดงเป็น SMART SCHOOL 

ภายในปีพุทธศักราช 2568

– SMART TEACHER : ครูมีทักษะในศตวรรษที่ 21

– SMART STUDENT : นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 

– SMART CONTRIES : ผู้นำชุมนุน ผู้ปกครอง เป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมแก่โรงเรียน

– SMART NETWORK : องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในโรงเรียน

จำนวนประชากรของเรา

ครู
จำนวน 44 คน

นักเรียน
จำนวน 960 คน

บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 4 คน


การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

ปีการศึกษา 2562 - 2564

นวัตกรรมการศึกษา


ที่อยู่ของเรา

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 333 ม.1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240


โรงเรียนบ้านท่าดินแดง


โรงเรียนบ้านท่าดินแดง


034 - 683054

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ