โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

สิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพสดใส มี สุนทรียภาพระเบียบวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยี
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110