โรงเรียนบ้านพุเลียบ

            เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ เลขที่  99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือการเกษตร  มีเนื้อที่ 14   ไร่   1  งาน  เขตพื้นที่บริการได้แก่ หมู่บ้านพุเลียบ หมู่บ้านแก่งจีน  หมู่บ้านหุบตาพิน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนแห่งความพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ ก้าวสู่สากล

อัตลักษณ์

สืบสาน  ตำนานกลองยาว

เอกลักษณ์

สุขภาพดี  กีฬาเด่น

ข้อมูลครูและนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

นวัตกรรมการศึกษา

รายงาน SAR ปีการศึกษา 2564

ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ที่ : 99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

Email : pulieb.school@gmail.com