โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ NPL Style เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤตโควิด 19 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลได้เล็งเห็น คำสำคัญของกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ NPL Style เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤตโควิด 19 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยการสร้างองค์ความรู้จากทักษะการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมไปถึงการบูรณาการเข้ากับสาระวิชา โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลได้ออกแบบเครื่องมือในการนำเสนอทักษะชีวิตของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้

จำนวนครู 16 คน

จำนวนนักเรียน 202 คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 3 คน

นวัตกรรมการศึกษา

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-Net

ผลคะแนนการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562-2565

No Data Found

ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยการสอบ RT

ผลการสอบ RT ปีการศึกษา 2563

No Data Found

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565

No Data Found