ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนบ้านสามยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สร้างขึ้นเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2521 โดยมีนายชํานิ พลกรรณ์ เป็นครูใหญ่ ผู้ริเริ่มสร้างคือ พระอธิการสลิ่ม อภินนโท ได้ประชุมชาวบ้านเป็นที่ตกลงกัน โดยมีนายว้าและนางทองคํา จําปาทอง เป็นผู้มอบที่ดิน ให้แก่สํานักสงฆ์เขาจันทร์ศิลาราม จํานวน 54 ไร่ เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนจํานวน 25 ไร่ ต่อมาได้ทําการสํารวจเน้ือ ที่ที่แท้จริงจากสํานักงานธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรีพบว่ามีเนื้อท่ีทั้งสิ้น35ไร่2งาน34.25ตารางวาได้ปลูกสร้าง อาคารชั่วคราวมุงสังกะสี รวมเงินค่าก่อสร้าง 12,550 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายตังกวย จําปาทอง, นาย จักรยนต์ เซี่ยงหลิว, นายเฟือง ใจบุญ, นายจัง แซ่จึง, นายสนั่น แพงพันธ์, นางละเอียด คําภิมาบุตร เริ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2521 เปิดสอนช้ัน ประถมศึกษาปีทที่ 1 มีนักเรียน 87 คน แยกเป็นชาย 49 คน หญิง 38 คน ทําพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2521 โดยนายปรีชา ศิริดรินทร์ นายอําเภอเป็นประธานเปิด

    ในปี 2540 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสามยอดเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ผู้บริหาร 1 คน ครูประจําการ 10 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และมีนักเรียนท้ังหมด 164 คน

จำนวนครู

10 คน​

จำนวนนักเรียน

166 คน​

จำนวนบุคลากร

2 คน​

นาย สมรัก    ใจตรง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด

เบอร์ติดต่อ :081-9429187

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรวงจรเรียนพัฒนาร่วมกัน (Lesson Study Cycle)

นวัตกรรมการสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling 7 Steps Cycle)

Contact Us

หมู่ 5 ต.ช่องด่าน อ. บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160.          

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

โทรศัพท์ 092-9786369