วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2565 โรงเรียนเทพมงคลรังษี มุ่งจัดการศึกษาตามมาตราฐานสากล ให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ  น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์

ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมนำใจ ยิ้มง่ายไหว้งาม

เอกลักษณ์

นาฏศิลป์พริ้งเพริศ ล้ำเลิศดนตรีไทย  ใส่ใจการกีฬา

จำนวนครู 120  คน

จำนวนนักเรียน 1796 คน

จำนวนบุคลากร 10 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานล่องเขมรไทรโยค

โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
# มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กสศ. และ IRES ที่สนับสนุนโครงการ
# โครงการล่องเขมรไทรโยค on line
***ร่วมรับชมวงดนตรีไทย วงดนตรีลูกทุ่ง และการแสดง
ณ หอประชุมพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นวัตกรรมการศึกษา

นายขุนศึก  ดวงสีเสน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชิงชนะเลิศ  ในระหว่างวันที่ 10 – 21 พฤษภาคม 2565  ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลอันดับที่ 2

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ตั้งอยู่ที่  16 ถนนเจ้าขุนเถร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โรงเรียนเทพมงคลรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี

www2.Thepmk.ac.th

www2.Thepmk.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี