โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

                  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้บริหารคือนายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียนเน้นกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มใส ไหว้สวย รวยประหยัด”

ฝ่ายบริหาร

3 คน

สายผู้สอน

39 คน

นักเรียน

854 คน

สายสนับสนุนการสอน

6 คน

นวัตกรรมการศึกษา

จดหมายข่าว

คลังวีดิโอ

รายงานผลการประเมินตนเอง

ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี 71000

034-511264