ภาพบุคลาการในสถานศึกษา

ผลการทดสอบ RT ปี 2563

No Data Found

No Data Found

No Data Found

ผลการทดสอบ NT ปี 2563

No Data Found

No Data Found

No Data Found

ผลการทดสอบ O-NET ปี 2563

No Data Found

No Data Found

No Data Found

No Data Found

ผลการทดสอบ NT ปี 2564

No Data Found

No Data Found

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

วิดีโอแนะนำ

หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2565

Paste the pdf file link from setting widget.

SAR ปี 2563

SAR ปี 2564

แผนผังโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก

ที่ตั้งโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก

ที่อยู่

ม.๘ บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

ข้อมูลสถานศึกษา

womologo cycle2

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

     โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙  โดย พระสุพจน์  ฐิตธมโม  เจ้าอาวาสวัดใหม่ดงสักและประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖  พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน ๖ ที่นั่ง  ๒    ห้องน้ำ  จำนวน ๑   หลัง รวมงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๖๐๐,๐๐๐  บาท เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่   ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  – ๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๐  คน มีครูมาช่วยราชการ    ๒     คน คือ นายอาวุธ  อุดมสินค้า และนายอรัญ  ร่วมสุข

     ปัจจุบัน เปิดทำการสอน   ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน  ๙ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ทั้งสิ้น  ๒๒๒  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา   ๑๕   คน  มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่  ๗๕   ตารางวา

คำขวัญของโรงเรียน

เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สานใจให้สุข

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงเรียนแห่งนวัตกรรม เป็นผู้นำด้านวิชาการ ครูคือนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม
เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้เรียน บนพื้นฐานความร่วมมือ"

ปรัชญา

พัฒนาตนให้มีความรู้ ตั้งอยู่ในความดี ใช้แนววิถีพอเพียง

อัตลักษณ์

โภชนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง

อัตลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก School quality

๐๘๑ - ๒๙๖๖๖๑๘

watmaidongsak12@gmail.com