จำนวนนักเรียน 245 คน

จำนวนครู 17 คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 21 คน

นวัตกรรมการศึกษา

คลังสื่อการสอนออนไลน์

PDF Test File

PDF Test File