สัญลักษณ์ของโรงเรียน : รูปคันกระสุนด้านล่างมีแถบครึ่งวงกลมจารึกชื่อโรงเรียน
ความหมาย : มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย
คติธรรม :สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
คติพจน์ : ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข
ปรัชญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียนเพียรทำดี
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-เหลือง
อักษรย่อ : ว.ส.

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ ตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม นำด้านกีฬา มีจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นความดี

ข้อมูลปีการศึกษา 2565

จำนวนครู

254 คน

จำนวนนักเรียน

4,012 คน

จำนวนบุคลากร

26 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

PDF Test File

PDF Test File

PDF Test File

PDF Test File

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Facebook Fanpage

Contact Us

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-1773
โทรสาร : 0-3451-2879
เว็บไซต์ : www.visut.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ