วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ ตามมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม นำด้านกีฬา มีจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา พร้อมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬาตามศักยภาพของผู้เรียน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย O-NET

My Other Example Heading

No Data Found

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

My Other Example Heading

No Data Found

จำนวนครู

245 คน

จำนวนนักเรียน

4,012 คน

จำนวนบุคลากร

26 คน

นวัตกรรมการศึกษา

Playlist

3 Videos

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Contact US

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ
อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71000

โทรศัพท์ : 0-3451-1773 โทรสาร : 0-3451-2879
Website : http://www.visut.ac.th
Facebook : โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ติดต่อนำข้อมูลขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
E-mail : visut_info@visut.ac.th
ครูประภาส สาระศาลิน