โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

         โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71130  หมายเลข-โทรศัพท์ (034) 561985 หมายเลขโทรสาร (034) 561476

          เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ซึ่งประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และแผนการเรียนกีฬา

         จำนวนนักเรียนมีทั้งหมด 292 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 207 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 85 คน

จำนวนนักเรียน

385 คน

จำนวนครู

22 คน

จำนวนผู้บริหาร

1 คน

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม