เว็บ word press

ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุคคลากร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน

นักเรียน จำนวน 123 คน ( 10 มิถุนายน 2565)

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นและเพศ

ผลการทดสอบระดับชาติ

ผลการทดสอบ RT

ผลการทดสอบ RT

ผลการทดสอบ NT

ผลการทดสอบ NT

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ประกาศมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง

นวัตกรรมการศึกษา

Play Video

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ด้านการจัดการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคุณธรรม

โครงานคุณธรรม

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

034 540 570

tnnrschool@gmail.com

5/5