การขยายผลการอบรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

กิจกรรมทบทวนสอบหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น … Read more

แนวทางการจัดการเรียนรู้ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดก … Read more

การนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมครูผู้สอน) ปีการศึกษา 2564

การนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ครูผู้สอน) ประจำปีการศึกษา 2 … Read more

“นวัตกรรมก้าวนำ คุณธรรมก้าวต่อ ตามพ่อพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

การนำเนอนวัตกรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานเ … Read more

พัฒนาหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าม่วงเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอด … Read more