ประกาศพื้นที่นวัตกรรม 6 ภูมิภาค

           ตามที่ สภาการศึกษามีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณารับเป็นโครงการตามนโยบายและดำเนินการ ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และมติที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค สพฐ. จึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้พื้นที่จังหวัดสตูล ศรีสะเกษ ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
          ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ
        1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต   
        2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อน   และยากจน    
        3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาทั้งเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติและพื้นที่อื่น อาทิ ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน รวมทั้งความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ   
        4. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคมในการจัดการศึกษา   การพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  
        ทั้งนี้ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด โดยการกำกับทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยประสานความร่วมมือ  ของหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ” ใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน “

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ” ใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน “

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสร้างต้นแบบปฏิรูปโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน หนุน ศธจ.และ ผอ.เขต ใน 8 จังหวัด เป็นกลไกสร้างนวัตกรรมความร่วมมือเชิงพื้นที่ส่งเสริมเพิ่มความอิสระและความคล่องตัวของการดำเนินงาน ให้เกิดการปฏิบัติจริงและการเปลี่ยนแปลงจริงในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564

นวัตกรรมการศึกษา หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนำสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ

My Example Heading

ผลสำรวจ

My Other Example Heading

My Example Heading

My Other Example Heading