โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๓๓ เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนในโรงเรียนวัดบ้านเก่าเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสนั่น  คล้ายเจ๊ก ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปีแรกที่เปิดทำการสอนมีนักเรียนจำนวน ๓๑ คน ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดิน กำนันเนียม  พูนทอง อดีตกำนันตำบลบ้านเก่า โดยมอบเอกสารการใช้ที่ดิน สปก.๔-๓๑ ที่ ๑/๒๕๓๙ ประมาณ ๕๐ ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียน มาเรียนในอาคารที่สร้างขึ้น ต่อมาสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ข ค แล้วเสร็จ   จึงได้ย้ายไปเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่   เมื่อภาคเรียนที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๓๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

ผู้บริหาร

จำนวน  3   คน

ครูและบุคลากร

จำนวน  49   คน

นักเรียน

จำนวน  1024   คน

สายสนับสนุนการสอน

จำนวน  23   คน

นวัตกรรมการศึกษา

           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่  ๑  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๒ ห้องเรียน  โรงเรียนมีพื้นที่ ๕๐ ไร่

นวัตกรรมกาศึกษา หม้อ3ขา

การประเมินสถานศึกษา (SAR)

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบ้านเก่าวิทยา 1

Contact Us

ติดต่อสอบถาม : Face book โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้งโรงเรียน : 444 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000