Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – พม่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ สร้างโดยทหารกองรบพิเศษ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี นำโดย พ.อ.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ (ยศสมัยนั้น) ได้รับบริจาค เสาจากชาวบ้านและการบริจาคเงินจากหน่วยทหาร ๑๗,๘๐๐ บาท มาซื้อสังกะสีและตัวไม้แต่ไม่มีฝาและพื้นโดยจัดให้ทหารมาทำการ ต่อมาเมื่อ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางหน่วยทหารได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และได้ส่ง นายบรรพต คชแก้ว มาเป็นครูใหญ่ ระดับ ๓ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๓๔ได้เปิดห้องเรียนสาขาพุน้ำร้อน ๑ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๔๑เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พุทธศักราช ๒๕๔๒เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๔๓เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน ๓หมู่บ้าน คือ
๑. หมู่บ้านห้วยน้ำขาว (บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒)
๒. หมู่บ้านห้วยน้ำขาว (บ้านใต้ หมู่ที่ ๑๕)
ระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประมาณ ๖๕กิโลเมตร มีรถประจำทางไปกลับวันละ ๒เที่ยว บริเวณเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓๙ ตารางวา มีอาคารเรียน จำนวน ๕ อาคาร และอาคารประกอบ ๓ อาคาร เป็นโรงเรียนพื้นที่กันดารชายแดนและเสี่ยงภัย ประชากรมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนา และมีชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสอาศัยอยู่มากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง และหาของป่าขาย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เปิดการศึกษา ๓ ระดับคือ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปัจจุบันเปิดทำการสอนปฐมวัย 3 ห้องเรียน ประดับประถมศึกษา ๘ ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ๔ ห้องเรียนรวม ๑๕ ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
ผู้บริหาร ๑ คน ครู ๑๗ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ภารโรง ๑ คน และธุรการ ๑ คน

จำนวนครู ปีการศึกษา 2566

18 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

400 คน

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2566

3 คน

Facebook fan page

www.huaynamkhao.ac.th

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

          ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดำเนินการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. ระดับประถมศึกษา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) ที่หลากหลาย จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน (Differentiated Learning) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัย หลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน บริบท และจุดเน้นของโรงเรียนและชุมชนแวดล้อม เน้นประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตามความเชี่ยวชาญของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถปรับให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม พัฒนาผู้เรียนตามให้เกิดสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นวัตกรรมการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

Contact Us

โทร 091-7567990

E-mail: huaynamkhaokan1@gmail.com 

Website: www.huaynamkhao.ac.th