โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

       โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

        เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะทางจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประมาณ 65 กิโลเมตร มีรถประจำทางไปกลับวันละ 6 เที่ยว บริเวณเนื้อที่ 13 ไร่ 39 ตารางวา มีอาคารเรียน จำนวน 5 อาคาร และอาคารประกอบ 3 อาคาร เป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ประชากรมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนา และมีชนกลุ่มน้อย ที่ด้อยโอกาส อาศัยอยู่มาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง และหาของป่าขาย มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  21  คน นักการภารโรง 1 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 415 คน

จำนวนครู ปีการศึกษา 2565

23 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

415 คน

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565

2 คน

Facebook fan page

www.huaynamkhao.ac.th

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

          ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดำเนินการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. ระดับประถมศึกษา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) ที่หลากหลาย จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน (Differentiated Learning) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัย หลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน บริบท และจุดเน้นของโรงเรียนและชุมชนแวดล้อม เน้นประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตามความเชี่ยวชาญของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถปรับให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม พัฒนาผู้เรียนตามให้เกิดสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นวัตกรรมการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

Contact Us

โทร 091-7567990

E-mail: huaynamkhaokan1@gmail.com 

Website: www.huaynamkhao.ac.th