โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูมืออาชีพ บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

คำขวัญโรงเรียน

เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

กลยุทธ์

                   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                   กลยุทธ์ที่  ๒   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                   กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  

                   กลยุทธ์ที่  ๔   การพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   กลยุทธ์ที่  ๕  การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ      

ข้อมูลด้านการบริหาร

จำนวนนักเรียน 756 คน

จำนวนบุคลากร  40 คน

นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

นายประวิทย์ เถกิงกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน

No Data Found

ผลการสอบ RT ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564

นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

Previous slide
Next slide

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ม.2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

https://web.facebook.com/profile.php?id=100063125866577

https://data.bop-obec.info/web/home.php?School_ID=1071020087