โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูมืออาชีพ บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

คำขวัญโรงเรียน

เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

กลยุทธ์

                   กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                   กลยุทธ์ที่  ๒   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                   กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  

                   กลยุทธ์ที่  ๔   การพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   กลยุทธ์ที่  ๕  การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ      

ข้อมูลด้านการบริหาร

จำนวนนักเรียน 756 คน

จำนวนบุคลากร  40 คน

นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

นายประวิทย์ เถกิงกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน

ผลการสอบ RT ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564

นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

Previous
Next
Previous
Next

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ม.2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

https://web.facebook.com/profile.php?id=100063125866577

https://data.bop-obec.info/web/home.php?School_ID=1071020087