โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน โดยมีนายอาทิตย์ โยมด้วง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอาทิตย์ โยมด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
โทร 0833104899

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้  คู่ คุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  รักสถาบัน

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

นักเรียนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เรียนรู้เทคโนโลยี 
เห็นคุณค่าของสุขภาพกาย และใจ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้บริหาร

1 คน

จำนวนครู

12 คน

จำนวนนักเรียน

151 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผลคะแนนเฉลี่ย RT

ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET

ผลคะแนนเฉลี่ย NT

นวัตกรรมการศึกษา

Product of Samsibhab

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โคกหนองนา🏞

LINE_ALBUM_แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 👉🏻โคกหนองนา
LINE_ALBUM_แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 👉🏻โคกหนองนา_0

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน📣📢

ติดต่อเรา

รร.วัดเขาสามสิบหาบ กาญจนบุรี

โทร 0833104899

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ หมู่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120