คำขวัญของโรงเรียน

นวัตวิถี ทวิศึกษา กีฬาสู่อาชีพ

---

ปรัชญาของโรงเรียน

สามัคคี  มีวินัย ใฝ่ความรู้  สู้การงาน

---

อัตลักษณ์

ทักษะชีวิต  มีจิตอาสา

---

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย มุ่งใฝ่อาชีพ

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ในการบริหารงานของโรงเรียนจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและชมรมศิษย์เก่าอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะด้านงบประมาณ จัดหาสื่ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนการบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ เน้นการกระจายอำนาจและการ มีส่วนร่วมโดยให้แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งานจัดทำโครงการและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินงานตามโครงการสอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษาของอำเภอท่าม่วง) และโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนครู

12 คน

จำนวนนักเรียน

207 คน

จำนวนบุคลากร

2 คน

จำนวนอาคารเรียน

4 อาคาร

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมนักเรียน

นวัตกรรมครู

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

SAR ปีการศึกษา 2563

SAR ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการจัดการศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม รู่น 1

Contact Us

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ รหัสสถานศึกษา ๑๐๗๑๐๒๐๔๖๖
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนดักแย้ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
website : www.ptr.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

www.ptr.ac.th

เพจ Facebook : โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

Youtube : พังตรุ Channel