นวัตกรรมการบริหารการจัดการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนามกุย ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารสถานศึกษา โดย ผู้อำนวยการกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ผ่านการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา “นามกุยโมเดล” (Nammakui Model) ขับเคลื่อนงานบริหารครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่าย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาดีมีคุณภาพ ประจำชุมชน เป็นโรงเรียนที่เข้าถึงผู้เรียนครอลคลุมทุกกลุ่มทั้งนักเรียนไทยและชาติพันธุ์

จำนวนครู

12 คน

จำนวนนักเรียน

248 คน

จำนวนบุคลากร

2 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2565

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

คุณครูสมิตา เมืองเกษม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้รับการคัดเลือก จากรายการ “Cool cru จารย์เจ๋ง” จากช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก ในการเป็นครูผู้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning)  เข้ามาผสมผสามในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรายวิชาดนตรี ครูดนตรีนักสร้างนวัตกรรม ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ติดตามรับชมกันได้ค่ cru จารย์เจ๋ง” จากช่อง 4 ALTV

โรงเรียนบ้านนามกุยได้พัฒนานวัตกรรมเชิงรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 100% โดยท่านผู้อำนวยการกิตติพงษ์ แสนพงษ์ และคุณครูอัญชลา แซ่ตัน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนานวัตกรรมร่วมกันภายใต้ “KIDS MODEL” บันได 4 ขั้น ปั้นเด็กอ่านออก เขียนได้

โดย ครูนิออน ชัยวิช์มงคล

โดย ครูรัตนาภรณ์ ขำอวยชัย

โดย ครูนริศษา อินต๊ะนา

โดย นายมนัส วรรณะ

โดย นางสาวอัญชลา แซ่ตัน

โดย นางสาวสมิตา เมืองเกษม

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

โดย ครูอภิรนันท์ เอี่ยมน้อย

นวัตกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สื่อการเรียนรู้ PDF INTERACTIVE เรื่อง สุริยุปราคา จันทรุปราคา พัฒนาโดย นางสาวอภิรนันท์ เอี่ยมน้อย

โรงเรียนบ้านนามกุย ได้ดำเนินงานขับเคลื่อน นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” โดยประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในชุมชน มุ่งเน้นให้ครูเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ ผ่านการ บูรณาการในชั้นเรียน 

นวัตกรรมคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว) เกมเศรษฐีคิดคณิต ด้านการบวก พัฒนาโดยคุณครูมินตรา ใสดี และคุณครูอภิรนันท์ เอี่ยมน้อย นวัตกรรมดังกล่าวนำแจกจ่ายให้กับห้องเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือเวลาว่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2563-2564

เอกสารเผยแพร่

รอบรั้วโรงเรียน

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

ติดต่อเรา

25/15 หมู่ 7 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  71180

โรงเรียนบ้านนามกุย

091-8659019