โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นสถานศึกษาสร้างคนดี
มีคุณภาพ และสืบสานงานพระราชดำริ
ตาม  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง

ตราสัญลักษณ์

คติธรรม

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีก่อให้เกิด
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ

คำขวัญ

ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
นำวิชา พัฒนาสังคม

คุณธรรมพื้นฐานของโรงเรียน

มีวินัย  ซื่อสัตย์
ขยัน รับผิดชอบ
พอเพียง มีจิตอาสา

อาคารเรียน

ปีการศึกษา 2565

2 อาคาร

จำนวนครูและบุคลาการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

17 คน

จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2565

252 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลนักเรียน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ภาพบรรยากาศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นวัตกรรมทางการศึกษา

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

รูปแบบการบริหารงานบุคคล

รูปแบบการบริหารงานทั่วไป

รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปี ๒๕๖๔

หลักสูตรสถานศึกษา

ฐานสมรรถนะ

CONTACT US

telephone-symbol-button_icon-icons.com_73379

061-551-4011

855601

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 556 หมู่ 4
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 71220