_อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จัดการศึกษาในระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 362 คน ผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยนายพินิจ  ลิขิตวัฒนกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ข้าราชการครู จำนวน 15 คน ครูจ้าง 3 คน  ครูชาวต่างประเทศ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน โดยโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของโรงเรียน 

จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย แม้ในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาจะประสบอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แต่โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน จนพบว่า มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งสองระดับ มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 23 คน

นักเรียน

จำนวน 362 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

Reading Test : RT

No Data Found

National Test : NT

No Data Found

Achievement

No Data Found

ประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมต้นนักเรียนไทยสุขภาพดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา