บริบทของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย มีนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 965 คน  ประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย :  152 คน  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา :  422 คน  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น :  391 คน     
          สภาพแวดล้อมและบริบทของผู้เรียน นักเรียนมีหลากหลายชาติพันธุ์ ประกอบด้วย :  ไทย พม่า รามัญ(มอญ) กระเหรี่ยง กระหร่างและอื่นๆ
          อาชีพของผู้ปกครอง : ส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างกรีดยาง รับรายได้เป็นรายวัน รายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 5000 บาทต่อเดือน
          ฐานะทางบ้านของผู้เรียน : ค่อนข้างยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดการซื้ออุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงชุดนักเรียน
          การส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เน้นทักษะชีวิตมากกว่าเรียนรู้วิชาการ  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยจึงจัดตั้งเป็นสถานศึกษาพอเพียง  พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านการจัดตั้งเป็นชุมนุมอาชีพต่าง ๆ

ข้อมูลปีการศึกษา 2565

ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ

นวัตกรรมการศึกษา

ชุมนุมศิลปะ " กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ รักถิ่นเกิด "

นักเรียนได้นำเอาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงช่วยเพิ่มทักษะด้านศิลปะ และปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสื่อกลางที่ช่วยบ่มเพาะทักษะการคิดนอกกรอบ และช่วยให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ชุมนุมฝึกอาชีพตัดผม

เป็นกิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกอาชีพตัดผมชายและห้องตัดผมจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สามารถให้นักเรียนที่สนใจอาชีพตัดผมชายได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากร้านตัดผมในชุมชนมีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมการฝึกอาชีพตัดผมชาย ให้กับนักเรียน เปิดตัดผมในโรงเรียนในราคาประหยัดกว่าร้านทั่วไป และได้ทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

ชุมนุมเบเกอรี่ธุรกิจ

เป็นกิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องอบขนมจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจเรียนรู้การทำเบเกอรี่ เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือทำเบเกอรี่ต่างๆ รวมถึงขนมไทย จนสามารถทำออก จำหน่าย สามารถคิดต้นทุนกำไร เรียนรู้การต่อยอด พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา

วรสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

        โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยที่ตั้ง  333 หมู่ 6   ตำบลหนองลู 
อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71240   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๓

โทรศัพท์ : 034 - 688 - 000

โทรศัพท์ : 034 - 688 - 000