ข้อมูลทั่วไป   

        โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  ตั้งอยู่เลขที่ 519 หมู่ที่  2 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษรีย์  71220   email bannongkrang1@gmail.com  

        จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.   2513  โดยประชาชนบริจาคที่ดิน 12 ไร่ และเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง   โรงเรียบ้านหนองกร่าง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐานิตา อินทรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง
Tel. 062-3514953

จำนวนครู

ข้าราชการคร฿และบุคลากรทางการศึกษา รวม 12 คน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีกาีศึกษา 2565 รวม 232 คน

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร รวม 4 คน

นวัตกรรมการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรฐานสมรรถนะสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกร่าง

เวทีคนเก่ง

Contact Us

ที่อยู่ : 519 หมู่ 2 ตำบลหนองกร่าง  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกายจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71220
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073178674104