ข้อมูลทั่วไป

       โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต1  ตั้งอยู่ เลขที่60 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์71110 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505โดยเปิดทำการสอนในนามโรงเรียนสาขาโรงเรียนวัดลำขุนไทยธาราราม และได้เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2506 และโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนายจีระ ศรีสุขใสวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน

285837774_358030913112308_4230591690764050981_n
289097064_718755442727451_9205944218222483880_n
289297589_736070367660430_1241558970173445404_n

หลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ข้อมูลครู-นักเรียน-บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์(เรียนรวม)

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

19  คน

จำนวนนักเรียน

253  คน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

3  คน

จำนวนนักเรียน

14  คน

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบปี 2563-2564

นวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรมการสอน

17 Videos

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Previous slide
Next slide
นิเทศติดตามประเมินฯโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
Previous slide
Next slide

ลูกเสือจิตอาสาร่วมพัฒนา

Previous slide
Next slide

C0NTAX US

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1
ตั้งอยู่  60 ม.5 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
https://www.facebook.com/nshsch