party

นวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

    การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี ในโครงการเรียนรู้ ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมของผู้เรียน ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

    หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับเขตพื้นที่ (บพท.)

ผู้บริหาร

5 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

121 คน

นักเรียน

1,801 คน

นวัตกรรมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รายงานผลการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ฉบับปรับปรุง

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2564