จำนวนครู

56 คน

จำนวนนักเรียน

1,082 คน

จำนวนอาคารเรียน

4 อาคาร


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)


หลักสูตรฐานสมรรถนะ

กระบวนการชุมชนวิชาชีพระดับโรงเรียน

3 Videos

หลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม PLC

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 1/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมพัฒนางานวิจัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ผลการประกวดนวัตกรรมกาญจน์ 65


นวัตกรรมครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) ภาคเรียนที่ 1/2565


นวัตกรรมครูกิตติชัย ทองทวี

นวัตกรรม Codding By ครูนันทพร มุขวัฒน์


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning


สื่อการเรียนรู้


ผลงานนักเรียน

Previous slide
Next slide


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

ตรวจเยี่ยมนิเทศ การทำงานของศูนย์ HCEC

ทดสอบวัดระบบทักษะภาษาอังกฤษ

Previous slide
Next slide


Contact us