จำนวนครู

48 คน

จำนวนนักเรียน 983 คน

983 คน

จำนวนอาคารเรียน

4 อาคาร


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)


หลักสูตรฐานสมรรถนะ

กระบวนการชุมชนวิชาชีพระดับโรงเรียน

3 Videos

หลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม PLC

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม PLC (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 1/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 1/2565 (เพิ่มเติม)


ผลการประกวดนวัตกรรมกาญจน์ 65


นวัตกรรมครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) ภาคเรียนที่ 1/2565


นวัตกรรมครูกิตติชัย ทองทวี

นวัตกรรม Codding By ครูนันทพร มุขวัฒน์


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning


สื่อการเรียนรู้


ผลงานนักเรียน

Previous
Next


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

ตรวจเยี่ยมนิเทศ การทำงานของศูนย์ HCEC

ทดสอบวัดระบบทักษะภาษาอังกฤษ

Previous
Next


Contact us