ตัวอย่างการใส่ Title ประกอบรูปภาพ

       จดหมายข่าวประชาสัมพัน์โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก  

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง นำโดยนางสาวฐานิตา  อินทรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส  แก้วดวง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ไม่สูบบุหรี่ และเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๕ 

บุหรี่ทำลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลิกสูบคุณทำได้

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET

My Other Example Heading

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET

ค้่คะแนน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกร่าง

จำนวนนักเรียน

My Example Heading

My Other Example Heading