นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แหล่งพลังงานชุมชน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้เรียนในการใช้พลังงานสะอาดในแหล่งท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงแหล่งพลังงานในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

www.ptr.ac.th

คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-Net

คะแนนเฉลี่ยปีต่างๆ

No Data Found

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน

No Data Found