Header wwk

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

          โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ตั้งอยู่ที่  67  หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประมาณ 174 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรี  224 กิโลเมตร มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับให้กับประชากรในวัยเรียน ได้แก่ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนมากเป็นชาวไทย – รามัญ และมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างมาก

วิสัยทัศน์

        ภายในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามมุ่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมไทย-รามัญ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญา

นิมิตตํ  สาธุ  รูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา   :    ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

               กตัญญู  แปลว่า  ผู้รู้อุปการะที่คนอื่นกระทำแก่ตน  หมายถึง  คนที่รู้จักคุณคนหรือรู้จักคุณท่าน  คือ ได้รับอุปการะช่วยเหลือจากท่านผู้ใดก็ทราบซึ้งในพระคุณของท่านผู้นั้น และจดจำพรคุณของท่านไว้ได้โดยไม่ลืมเลือน ไม่ลบหลู่ ดูหมิ่นพระคุณของท่าน เรียกสั้น ๆ ว่ารู้คุณ

               กตเวที  แปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณที่ท่านมีแก่ตน  ให้ปรากฏแก่คนอื่น คือไม่ปกปิดพระคุณของท่าน ไม่ลบหลู่พระคุณของท่าน และไม่ยกตนเทียมท่าน คือไม่ตีเสมอ พยายามหาโอกาสประกาศพระคุณของท่านให้ปรากฏหรือตอบแทนสนองพระคุณของท่านอยู่ตลอดเวลาเรียนสั้นๆว่าประกาศคุณ

               ประกาศคุณ  หมายถึง  การสนองทดแทนคุณอย่างหนึ่ง  และความยกย่องนับถืออีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องแสดงให้ปรากฏว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีพระคุณแก่ตน การประกาศคุณของผู้มีพระคุณ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำ เช่น บุตรธิดาควรระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา แล้วบำรุงเลี้ยงดูท่านเคารพท่าน  ถนอมน้ำใจท่าน ไม่ทำให้ท่านเดือดร้อน  ย่อมได้ชื่อว่าคนดี

               คนกตัญญูกตเวที  คือ คนรู้คุณและสนองคุณเป็นคนมีจิตใจสูง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเข้าหลักที่ว่า

267653021_5203377836342517_2046821756447808877_n

นายพูน จิตตะเสโน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

267891341_5203376289676005_85766145338206200_n

นายภูริทัต แย้มกล่ำ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

252343358_5057560557590913_8260184429027884650_n

นางสาวสุพัตรา สิทธิวงษ์ษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนครู 46 คน

จำนวนบุคลากร 6 คน

จำนวนนักเรียน 991 คน

ผลสัมฤทธิ์ RT NT ปี 2564

My Other Example Heading

No Data Found

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3

No Data Found

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

My Other Example Heading

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตรเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามได้จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม เน้นทางด้านอาชีพโดยการทำ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพบางประกง ได้มีบุคลากรมาให้ความรู้และทักษะทางด้านแต่งหน้า และตัดผมให้กับนักเรียน

Previous slide
Next slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กิจกรรมของโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

หลักสูตรกลุ่มสาระฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

SAR 2563 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

SAR 2564 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

Contact Us

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 67 หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

Watwang School

034-595571