โรงเรียนบ้านหนองหิน

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

       โรงเรียนบ้านหนองหิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่จำนวน 15 ไร่ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 198 คน มีคณะครู 12 ท่าน และมีท่านผู้อำนวยการปภาวริน เลิศอาวาส  เป็น    ผู้อำนวยการโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านหนองหินแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทให้นักเรียนได้มีความรู้ มีทักษะชีวิต และดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านหนองหิน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่ภาษาสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักความเป็นไทย และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้จริง
  4. สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และสามารถปรับตัวเข้ากับความเป็นสากล
  5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมมาภิบาล

ผู้บริหาร

1

คณะครู

12

นักเรียน

198

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู-เหลือง

นวัตกรรมการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบห้องเรียนอริยะ (BanNongHinWing MODEL)

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์กาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (BanNongHinWing MODEL)

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เน้นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ แหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชน (โคกหนองนาโมเดล)

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เรียนจากปราชญ์ผู้รู้จริง

การเรียนรู้นอกห้องเรียน (BanNongHinWing MODEL)

เด็กคิด

เด็กทำ

เด็กนำเสนอ

เด็กทบทวน

เด็กบันทึก

โรงเรียนบ้านหนองหิน

ที่ตั้ง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

โรงเรียนบ้านหนองหิน

034 – 510219

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2