โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านเกาะบุก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 ด้วยงบประมาของทางราชการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2519  ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ทำการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อการเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนบ้านเกาะบุกได้รับผลกระทบและถูกเวนคืนที่ดิน และจัดสรรที่อยู่ใหม่โดยการสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง ในเนื้อที่ 73 ไร่ ในปีพ.ศ.2540 โรงเรียนบ้านเกาะบุกได้รับการจัดให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านเกาะบุกเป็นโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีเกษตรอินทรีย์”

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนข้าราชการครู

15 คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

3 คน

จำนวนนักเรียน

215 คน

ข้อมูลสารสนเทศ

นวัตกรรมการศึกษา

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชาวดอกบัว

ภาพกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง 49 หมู่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250