ปีการศึกษา 2565

จำนวนครู 15 คน

ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน 225 คน

ปีการศึกษา 2565

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา   2 คน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

PDF Test File

การจัดการเรียนการสอนActive Learning
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นำตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝักใฝ่การเรียนรู้ ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active Learning ประกอบด้วยลักษณะสำคัญต่อไปนี้ 1. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะให้เกิดกับผู้เรียน 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 3. ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรมเช่นอ่านอภิปรายและเขียน 4. เน้นการสำรวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน 5. ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลการนำไปใช้และ 6. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมครู

นวัตกรรมนักเรียน

ผลการทดสอบระดับชาติ

นวัตกรรมการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ไร่ใจยิ้ม

ไร่ใจยิ้ม ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแหล่งเรียนรู้ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นผักออแกนิค ไว้ใช้ทำอาหาร มีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีและได้เก็บไข่ไก่สด ๆ จากฟาร์ม ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งอยู่ภายใจชุมชน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และสามารถให้นักเรียนเข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนราษฎ์บำรุงธรรม   175 หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 71210