ผู้บริหารโรงเรียน

    

ประชาสัมพันธ์

Previous
Next

กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพครั้งที่ 1

กิจกรรมลูกเลือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

นวัตกรรมการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เผยแพร่ผลงาน / เอกสารDownload

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร

3 คน

Previous
Next
Previous
Next

Contact Us

       ที่อยู่ 117    หมู่ที่  1    ตำบลหนองฝ้าย    อำเภอเลาขวัญ    จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

034-538117

E-Mail : chumchonbannongfai@gmail.com