โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

Thongphaphum Municipality School

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

จำนวนครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ปีการศึกษา 2565

จำนวนครู

24 คน

จำนวนนักเรียน

415 คน

จำนวนบุคลากร

5 คน

นวัตกรรมการศึกษา

TMS School

7 Videos

หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเอง Self Assement Report : SAR

Contact US

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนุบรี 71180

034 - 510433

14.768585981437129, 98.63614387307538