ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (Udomsitthisuksa School)

ตราประจำโรงเรียน    เจดีย์สามองค์

อักษรย่อ    อ.ศ.ส.

สีประจำโรงเรียน     สีเหลือง – สีดำ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเอื้องผึ้ง

ปรัชญาของโรงเรียน    สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ (ปัญญาก่อให้เกิดสุข)

คำขวัญประจำโรงเรียน    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ที่ตั้ง     161/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

พื้นที่     44 ไร่ 20 ตารางวา

ระดับชั้นที่เปิดสอน     มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

วิสัยทัศน์

สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

6. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

7. สร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา

9. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

จำนวนครู

93 คน

จำนวนนักเรียน

1970 คน

จำนวนบุคลากร

7 คน

การดำเนินงานของสถานศึกษา

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL

     นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา UDOMSIT UDS MODEL ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำแนกองค์ประกอบของนวัตกรรมออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

    องค์ประกอบด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์กร (U)

    องค์ประกอบด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D)

    องค์ประกอบด้านที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน (S)

องค์ประกอบด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์กร (U : Union)

    เป็นการดำเนินงานในด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการบริหารและการจัดการองค์กรของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ

    1. โครงสร้างสถานศึกษา (Structure)

    2. บุคลากร (Staff)

    3. งบประมาณ (Budget)

    4. สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenity)

    5. ความร่วมมือ (Cooperation)

    6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

องค์ประกอบด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D : Development)

    เป็นการดำเนินงานในด้านการวางแผนกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

    1. หลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum)

    2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning)

    3. การวัดและประเมินผล (Assessment)

    4. กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

    5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Innovation & Technology)

องค์ประกอบด้านที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน (S : Student)

    เป็นการดำเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

    1. ทักษะวิชาชีพ (Career Skills)

    2. ทักษะวิชาการ (Academic Skills)

    3. ทักษะชีวิต (Life Skills)

    4. คุณธรรม จริยธรรม (Morals)

วงจรคุณภาพ UDOMSIT

    กระบวนการพัฒนาองค์ประกอบนวัตกรรมทั้ง 3 ด้านของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้วงจรคุณภาพ UDOMSIT ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน 6 ขั้นตอน คือ

    1) รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ (U)

    2) สร้างสรรค์และพัฒนา (D)

    3) การดำเนินงาน (O)

    4) บริหารจัดการคุณภาพ (M)

    5) สรุปและประเมินผล (S)

    6) ข้อมูลสารสนเทศ (IT)