โรงเรียนบ้านวังสารภี Banwangsaraphi School(4)
Logo โรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังสารภี 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ตั้ง หมู่ 
4  ตำบล ปากแพรก  อำเภอ เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด กาญจนบุรี

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังสารภี

จำนวน 177 คน

บุคลากรโรงเรียนบ้านวังสารภี

จำนวน 15 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี 2563-2564

O-Net NT RT

นวัตกรรมการศึกษา

ข้อมูล - ข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

SAR โรงเรียนบ้านวังสารภี 2564

(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 2565

ช่องทางการติดต่อ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 6 สมรรถนะของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านวังสารภี สามารถติดต่อ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางด้านล่าง