โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางบุษกร  ห้าสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”

064 494 5956

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางชุมชนตำบลลาดหญ้า มีอาคารเรียนที่สวยงามโดดเด่น สง่างาม  มีภูมิทัศน์ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้    ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมาเรียน ทำให้ได้ทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อนักเรียนที่ดี  และมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากร และนักเรียน

จำนวนครู  และบุคลากร ปีการศึกษา 2565

44  คน

ข้าราชการครู 37 คน      พนักงานราชการ 2 คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน จำนวนบุคลากรทั้งหมด 44 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รวมทั้งสิ้น 953 คน

อ.1  60 คน  อ.2  87 คน  อ.3  94 คน   ป.1  129 คน   ป.2  127 คน   ป.3  114 คน  ป.4  111 คน  ป.5  122 คน   ป.6  109 คน   รวม  953 คน 

นวัตกรรมของครู นักเรียน

Natural handicrafts (งานหัตถศิลป์...อิงธรรมชาติ)

การดำเนินงานโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2564

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปีการศึกษา 2563

การอ่านออกเสียง

No Data Found

ด้านการอ่านรู้เรื่อง

No Data Found

รวม 2 ด้าน

No Data Found

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปีการศึกษา 2564

การอ่านออกเสียง

No Data Found

ด้านการอ่านรู้เรื่อง

No Data Found

รวม 2 ด้าน

No Data Found

ผลเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ปีการศึกษา 2563 – 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ปีการศึกษา 2563

ด้านคณิตศาสตร์

No Data Found

ด้านภาษาไทย

No Data Found

รวม 2 ด้าน

No Data Found

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ปีการศึกษา 2564

ด้านคณิตศาสตร์

No Data Found

ด้านภาษาไทย

No Data Found

รวม 2 ด้าน

No Data Found

ผลเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ปีการศึกษา 2563 - 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2564

ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2563 - 2564

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

เลขที่ 366 หมู่ที่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190 โทรศัพท์ 034-589252

e-mail : schoollatya@hotmail.com                   http://www.facebook.com/schoollatya