วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนแห่งนวัตกรรม   เป็นผู้นำด้านวิชาการ   ครูคือนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม   เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้เรียน   บนพื้นฐานความร่วมมือ

อัตลักษณ์  :  โภชนาการสมวัย  ร่างกายแข็งแรง

เอกลักษณ์  :  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนครู 15 คน

จำนวนนักเรียน 307 คน

บุคลากรอื่น 1 คน

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-Net,NT,RT)

No Data Found

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

Contact Us

บ้านเลขที่ 108 หมู่ 8 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก School quality

081 - xxxxxxx

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

SAR ปี 2564