ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร

จำนวน   1   คน

ครู

จำนวน  63  คน

จำนวนนักเรียน

จำนวน 1,050 คน

ข้อมูลทางวิชาการปีการศึกษา 2563 - 2564

นวัตกรรมครูและนักเรียน

Paste the pdf file link from setting widget.

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564


โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ)
เลขที่ 794 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์ 034-511112
สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2565