โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

  วิสัยทัศน์  

     ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม น้อมนำวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ครูเป็นครูมืออาชีพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

จำนวนข้าราชการครู 15 คน

จำนวนนักเรียน 250 คน

จำนวนบุคลาการทางการศึกษา 4 คน

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

3 Videos
รับการนิเทศ เตรียมความพร้อมเปิดเทอม 15665_๒๒๐
     วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 3 นายพูน จิตตะเสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังก็วิเวการาม (ก.ต.ป.น.) นายพีรฉัตร น้อยเคียง ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองลู – ไลโว่ และนายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ซึ่งท่านคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมสภาพบริบทโดยรอบของโรงเรียน อาทิ อาคารเรียน บ้านพักครู โดยการมาในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
 
วันไหว้ครูปี 2565 9665_๒๒๐๖๒๔

      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผู้อำนวยการสนอง ยอดกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ตั้ง : หมู่ 7 บ้านชะอี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

bmst2523@gmail.com

081-1436476